Mnemonic
Symbolic
Operation

S
Z F5 H F3 P/V N C Opcode
76-543-210

Hex

Bytes

M's

T's

Comments
IN A, (n) A := (n) . . . . . . . . 11-011-011
<-----n------>
DB 2 3 11
IN r, (C) r := (C) ~ ~ ~ 0 ~ P 0 . 11-101-101
01-r-000
ED 2 3 12
IN (C)* or
IN F, (C)*
Just affects flags,
value is lost.
~ ~ ~ 0 ~ P 0 . 11-101-101
01-110-000
ED
70
2 3 12
INI (HL) := (C)
HL := HL + 1
B := B - 1
~1 ~1 ~1 ~3 ~1 X ~2 ~3 11-101-101
10-100-010
ED
A2
2 4 16
INIR (HL) := (C)
HL := HL + 1
B := B - 1
Repeat until
B=0
0 1 0 ~3 0 X ~2 ~3 11-101-101
10-110-010
ED
B2
2
2
5
4
21
16
if B != 0
if B=0
IND (HL) := (C)
HL := HL - 1
B := B - 1
~1 ~1 ~1 ~4 ~1 X ~2 ~4 11-101-101
10-101-010
ED
AA
2 4 16
INDR (HL) := (C)
HL := HL - 1
B := B - 1
Repeat until
B=0
0 1 0 ~4 0 X ~2 b4 11-101-101
10-111-010
ED
BA
2
2
5
4
21
16
if B != 0
if B=0
OUT (n), A (n) := A . . . . . . . . 11-010-011
<-----n------>
D3 2 3 11
OUT (C), r (C) := r . . . . . . . . 11-101-101
01-r-001
ED 2 3 12
OUT (C), 0* (C) := 0 . . . . . . . . 11-101-101
01-110-001
ED
71
2 3 12
OUTI (C) := (HL)
HL := HL + 1
B := B - 1
~1 ~1 ~1 X ~1 X X X 11-101-101
10-100-011
ED
A3
2 4 16
OTIR (C) := (HL)
HL := HL + 1
B := B - 1
Repeat until
B=0
0 1 0 X 0 X X X 11-101-101
10-110-011
ED
B3
2
2
5
4
21
16
if B != 0
if B=0
OUTD (C) := (HL)
HL := HL - 1
B := B - 1
~1 ~1 ~1 X ~1 X X X 11-101-101
10-101-011
ED
AB
2 4 16
OTDR (C) := (HL)
HL := HL - 1
B := B - 1
Repeat until
B=0
0 1 0 X 0 X X X 11-101-101
10-111-011
ED
BB
2
2
5
4
21
16
if B != 0
if B=0
1